Cây Tích Trượng - Khai Tâm Nhãn Và Tiêu Trừ Màng Vô Minh

Cây Tích Trượng - Khai Tâm Nhãn Và Tiêu Trừ Màng Vô Minh
Mã sản phẩm:
9752
Giá bán:
30.000đ

Mô tả

Dòng truyền thừa xuất phát từ sự thực chứng đại bi tâm. Lòng đại từ bi được biếu trưng bởi Quan Thế Âm Bồ Tát - Avalokiteshvara là một trong những phương tiện thiện xảo vĩ đại nhất đem lại lợi lạc cho vô lượng hữu tình. Dòng truyền thừa chỉ tồn tại được với sự nâng đỡ của lòng đại từ bi, nếu không có dòng truyền thừa thì không có cách nào để đón nhận dòng ân phúc gia trì và khai mở đồng thể đại từ bi nơi tự tâm mỗi hữu tình.